Kindafhankelijke regelingen voor bepaalde doelgroepen

Er bestaan drie kindafhankelijke regelingen die bij veel mensen onbekend zijn. Het gaat om de aanvulling op sociaal minimum voor alleenstaande ouders, een tegemoetkoming in onderwijs- en schoolkosten en een tegemoetkoming die is bedoeld voor ouders met een thuiswonend gehandicapt kind. Dat deze regelingen over het algemeen redelijk onbekend zijn komt mede doordat er slechts kleine groepen zijn die aanspraak kunnen maken op deze regelingen. Het is niet, zoals de kinderbijslag, een tegemoetkoming voor alle ouders. Meer lezen

Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

Afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen, de prijs van de kinderopvang en het aantal kinderopvanguren kunnen ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang met betrekking tot kinderen die nog niet naar het basisonderwijs gaan voor ouders die een opleiding volgen of werken. De tegemoetkoming is gebaseerd op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Meer lezen

Wanneer heeft u recht op huurtoeslag?

Wanneer u in een huurhuis woont, kunt u recht hebben op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag zijn er veel verschillende factoren van belang. Zo bestaat er niet alleen een maximuminkomen maar moet de huurprijs ook binnen een bepaalde marge vallen. Deze marge hangt weer samen met uw leeftijd. Ook de hoogte van een huurtoeslag is afhankelijk van veel verschillende factoren. Meer lezen

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Om vast te stellen hoeveel uur een ondernemer aan zijn onderneming heeft besteedt en of de ondernemer voldoet aan het urencriterium is het van belang om vast te stellen welke uren meetellen. Over het algemeen wordt er soepel omgegaan met de gewerkte uren. Uren mogen al snel worden aangemerkt als uren die aan de onderneming zijn besteedt. Toch kan hier onduidelijkheid over bestaan. Tellen niet-gefactureerde uren bijvoorbeeld mee voor het urencriterium? En hoe zit het met eventuele reistijd? Of met het lezen van boeken voor de onderneming? Meer lezen

Is een lichaam transparant of niet-transparant?

Onder het wettelijke kader bestaan fiscaal transparant en niet-transparante lichamen. Het kwalificatiemodel van het besluit (besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M, BNB 2010/58) beoordeelt of sprake is van een transparant lichaam of van een niet transparant lichaam. Dit onderscheid is van belang omdat bij een transparant lichaam worden de achterliggende belanghebbenden betrokken in de inkomstenbelasting, het lichaam wordt dan niet zelf belast in de vennootschapsbelasting. Een niet-transparant lichaam wordt juist wel betrokken in de vennootschapsbelasting. Meer lezen

Wat is het urencriterium en waarvoor is het van belang?

Het urencriterium is van belang voor ondernemers. Om als ondernemer aanspraak te kunnen maken op verschillende aftrekposten wordt vereist dat aan het urencriterium wordt voldaan. Onder meer voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek is het criterium van belang. Maar wanneer voldoet een ondernemer aan het urencriterium? En wanneer geldt het verlaagde urencriterium? Meer lezen

Fiscale grensverkenning, recht van belastingplichtige en belastinginspecteur?

Zowel de belastinginspecteur als de belastingplichtige dienen te blijven binnen de wettelijk gestelde kaders van het fiscale recht. Vanzelfsprekend streeft de belastingplichtige naar het betalen van zo min mogelijk belasting. Daarbij zal hij welwillend zijn om de grenzen van de wet op te zoeken en daarmee het risico te nemen dat de inspecteur het oneens is met de uitkomst van zijn zoektocht. Zolang dit de belastingplichtige een belastingvermindering oplevert, zal het risico van een geschil met de fiscus vaker voor lief worden genomen. Het is een recht van de belastingplichtige om te streven naar de fiscaal meest voordelige weg, fiscale grensverkenning is een hulpmiddel bij het zoeken van die weg. Het is daarnaast ook een noodzakelijk vereiste om het toepassingsbereik van de fiscale regels te bepalen. Is het ook aan de inspecteur om aan fiscale grensverkenning te doen? Meer lezen

Wat is de deelnemingsvrijstelling?

De deelnemingsvrijstelling is een belastingvrijstelling die is bedoeld voor vennootschappen die deel uitmaken van een concern. Het is de belangrijkste en meest gebruikte vrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De vrijstelling is neergelegd in artikel 13 van deze wet. De achterliggende gedachte is dat winst slechts één keer wordt belast. De moedermaatschappij krijgt dan ook een vrijstelling voor de winst. Aan de toepassing van deze deelnemingsvrijstelling zijn echter wel bepaalde eisen verbonden. Wanneer is de deelnemingsvrijstelling van toepassing? Meer lezen

Wat is het verschil tussen belastingvrijstelling en belastingverrekening?

Nederland maakt gebruik van verschillende soorten voorkomingstechnieken wanneer het gaat om het voorkomen van dubbele belasting. Bij actief inkomen (zoals salaris) verleent Nederland in de meeste gevallen een vrijstelling. Bij passief inkomen (zoals dividend, interest en royalty’s) verleent Nederland slechts een verrekening. Dit doordat deze inkomsten in de meeste gevallen slechts met een bronheffing worden belast. Daarnaast kan er ook nog gekozen worden voor kostenaftrek. Maar was is het verschil eigenlijk tussen deze verschillende technieken? Meer lezen