Wat is solvabiliteit?

De solvabiliteit van een bedrijf is een belangrijke factor bij het beantwoorden van de vraag of een bedrijf een goede investering is. Het geeft de kans aan dat een schuldeiser zijn geld wel of niet kan terug verwachten in het geval van liquidatie van een bedrijf. Hoe hoger de solvabiliteit van een onderneming, hoe groter de kans dat de onderneming aan de verplichtingen jegens de schuldeisers kan voldoen. Hoe lager de solvabiliteit, hoe onwaarschijnlijker dat de onderneming aan deze verplichtingen kan voldoen. Maar hoe bereken je de solvabiliteit van een onderneming?

In het algemeen geldt dat hoe hoger het eigen vermogen, hoe hoger de solvabiliteit. De verschaffers van eigen vermogen krijgen immers bij liquidatie pas hun geld terug wanneer aan alle andere verplichtingen jegens schuldeisers is voldaan. Daarom is eigen vermogen ook wel risicodragend vermogen.

De solvabiliteit is dan ook van de balans van een onderneming af te lezen. Er zijn twee verschillende manieren om de solvabiliteit van een onderneming te bepalen. De meest bekende is het bepalen van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Welk percentage van het totale vermogen is eigen vermogen? Wanneer dit percentage is vastgesteld is het afhankelijk van de soort onderneming of het gaat om een lage of een hoge solvabiliteit.

Bij industriële bedrijven wordt de solvabiliteit goed geacht indien tenminste 33% van het totale vermogen, eigen vermogen is. Bij arbeidsintensieve ondernemingen is de solvabiliteit goed indien tenminste 25% van het totale vermogen, eigen vermogen is.

De andere methode is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen bekijken. Hoe hoger het eigen vermogen, hoe hoger, en dus beter, de solvabiliteit. Is de verhouding 1:1 dan wil dat zeggen dat er precies evenveel vreemd en eigen vermogen is. De vorderingen jegens schuldeisers kunnen dan bij liquidatie precies worden voldaan. Een lagere verhouding is een lage solvabiliteit.

Eigen vermogen
Er zijn soms posten op een balans die gelden als eigen vermogen maar die bij een liquidatie niet ter beschikking staan om vorderingen jegens schuldeisers af te lossen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij goodwill, of bij de post research and development. Deze mogen volgens de regels in bepaalde gevallen op de balans worden opgenomen. In het geval van liquidatie zal dit geld echter niet vrijkomen. De definitie van het eigen vermogen is dus ook van belang bij het berekenen van de solvabiliteit van een bedrijf.

Gevolgen van lage solvabiliteit
Bij een lage solvabiliteit zal een onderneming moeite hebben om leningen te verkrijgen. Hoe lager de solvabiliteit, hoe groter de kans dat een onderneming niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Een hoge solvabiliteit zal er juist voor zorgen dat er gemakkelijk een lening zal kunnen worden aangegaan. Het risico voor de schuldeiser is dan immers klein.