Is vermelden btw-nummer op website verplicht?

Moeten ondernemers hun btw-nummer op de website vermelden? Uit dit nummer is immers in sommige gevallen ook het bsn-nummer af te leiden. Op grond van fiscale regelgeving bestaat voor ondernemers geen algemene verplichting om hun btw-identificatienummer op de website te vermelden, tenzij de ondernemers via hun website goederen of diensten te koop aanbieden en het mogelijk is om via die website een overeenkomst te sluiten.

In artikel 3:15d BW is aangegeven dat ‘degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent’ een aantal gegevens ‘gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk’ moet maken voor zijn afnemers. Op grond van het eerste lid, onder f, van dat artikel betreft die informatieverplichting mede het btw-identificatienummer. Het derde lid van artikel 3:15d BW geeft aan wat moet worden verstaan onder ‘dienst van de informatiemaatschappij’. Het betreft – kort gezegd – ‘elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht’.

Uit het voorgaande volgt dat het kenbaar maken van het btw-identificatienummer van toepassing is voor zover een ondernemer via zijn website goederen of diensten te koop aanbiedt en het mogelijk is om via die website een overeenkomst te sluiten. Het BW schrijft echter niet voor op welke wijze dit dient te gebeuren. Het ligt voor de hand dat dit gebeurt door middel van een vermelding op de website, maar van een dwingende verplichting daartoe is geen sprake, mits het BTW-identificatienummer dan wel op andere wijze gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk kenbaar wordt gemaakt.

Daarnaast kent de Europese Richtlijn 2006/123/EG (de ‘dienstenrichtlijn’ van 12 december 2006) een soortgelijke bepaling ten aanzien van het kenbaar maken van het BTW-identificatienummer. Deze heeft niet specifiek betrekking op de elektronische handel maar op de informatieverplichtingen van dienstverrichters in het algemeen. Eén van die verplichtingen betreft het door de dienstverrichter aan zijn afnemer ter beschikking stellen van zijn BTW-identificatienummer. De dienstverrichter kan daartoe kiezen uit vier mogelijkheden (uitgewerkt in artikel 6:230c BW), onder andere het ‘gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres’.

Ingewikkeld? Laat u adviseren.