Wat zegt de return on equity over een bedrijf?

‘Return on equity’ is een Engelse term die van groot belang is bij de beoordeling van een bedrijf. De term geeft de verhouding aan tussen de winst van een bedrijf en het vermogen waarmee deze winst is behaald. Hoe hoger de return on equity, hoe hoger de winstgevendheid van het bedrijf. In Nederland noemt men dit de rentabiliteit van het eigen vermogen.

Formule voor het berekenen van de return on equity
De return on equity kan met de volgende formule worden berekend:

Nettowinst / eigen vermogen * 100%

De nettowinst zijn de bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten (exclusief betaalde rente). Als nettowinst kan zowel de winst voor belastingheffing, als de winst na belastingheffing worden genomen.

De factor die vervolgens wordt verkregen geeft aan hoe hoog het rendement van het geïnvesteerde vermogen was. Hoe hoger dit getal, hoe hoger de winstgevendheid en hoe aantrekkelijk het doorgaans is om te investeren in het bedrijf.