Hoe werkt dat precies met het fictief loon?

Het fictief loon is een wettelijk begrip. De werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin de werknemer een aanmerkelijk belang heeft, krijgt te maken met het fictief loon. Het fictief loon is in 2014 vast gesteld op € 44.000 per jaar en te vinden in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964. Maar waarom is deze regeling eigenlijk ingevoerd?

Lager gebruikelijk loon
Indien het in de branche gebruikelijk is om een lager loon te hebben, dan het loon van een dga ook op dit loon worden gesteld. Het is dan echter aan de dga zelf om dit aannemelijk te maken. Het gaat daarbij om een vergelijking met een werknemer die soortgelijke werkzaamheden (vanaf 2015 de meest vergelijkbare) verricht zonder dat daarbij sprake is van een aanmerkelijk belang.

Hoger gebruikelijk loon
Het kan voorkomen dat het in de branche, voor soortgelijke werkzaamheden, gebruikelijk is om een hoger loon te ontvangen. Het fictief loon wordt dan vastgesteld op grond van twee manieren:

1. Op het loon van de meestverdienende werknemer van het lichaam. Daarbij tellen ook werknemers van een verbonden lichaam mee.
2. 70% van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het fictief loon.

Vanaf 2015:
Vanaf 2015 vervalt de term soortgelijke werkzaamheden wanneer het gaat om het fictief loon. Er wordt vanaf 2015 gesproken over de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In 2015 wordt het fictief loon dan ook op de volgende manieren vastgesteld:

1. Fictief loon van € 44.000,-.
2. Hoogste loon van alle overige werknemers.
3. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Kan er nog een fiscaal voordeel worden behaald?
De inkomstenbelasting is onderverdeeld in vier verschillende schijven. Nederland kent een progressief belastingstelsel. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er moet worden betaald. Pas bij een inkomen hoger dan € 56.532 moet men 52% inkomstenbelasting betalen. Deze 52% hoeft alleen te worden betaald over het bedrag hoger dan € 56.532. Dus stel het inkomen is € 60.000, dan moet er 52% belasting worden betaald over (€ 60.000 – € 56.532) € 3.468.

Hoe meer belasting moet worden betaald, hoe meer effect ook de aftrekposten hebben. Door hier slim op in te spelen kun je als aanmerkelijk belanghouder met een fictief loon, flink veel belasting betalen. Voor advies als DGA over het fictief loon en het betalen van belasting kan altijd contact op worden genomen met Taksgemak.

Andere begrippen
Het fictief loon wordt ook wel gebruikelijk loon, aanmerkelijk belanghouder loon of DGA-salaris genoemd.

Dga’s kunnen altijd advies vragen bij Taksgemak omtrent hun fiscale situatie.