Verzuimboete bij niet of te laat aangifte doen

Bij het niet doen van aangifte (dit is verzuim) of het te laat doen van aangifte (dit is ook verzuim) voor de inkomstenbelasting, de schenkbelasting of de erfbelasting legt de inspecteur een verzuimboete op van € 226. Bij een tweede of een volgend verzuim bedraagt de verzuimboete € 984. Wordt niet of niet tijdig aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting, dan bedraagt de verzuimboete € 2460.

Een verzuimboete tot het wettelijk maximum van € 4920 kan worden opgelegd in uitzonderlijke gevallen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de belastingplichtige voor het vierde jaar in verzuim is. Hoewel een uitputtende vastlegging van de hoogte van een boete – waar dan ook – niet gegeven wordt, is van willekeur geen sprake. De inspecteur is aan de regels gebonden.

De belastingplichtige heeft rechtsbescherming en kan in bezwaar of beroep tegen een boete ook de wijze van de toepassing van regels aan de orde stellen.

Zeer binnenkort zullen regels worden gesteld voor het matigen van de boete wegens aangifteverzuimen bij een aanslagbelastingen indien alsnog aangifte gedaan wordt.

Voorkom een verzuimboete. Laat uw aangifte door Taksgemak doen.