Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

In de Wet Inkomstenbelasting 2001 is een aftrekpost opgenomen voor huiseigenaren die hun huis hebben gefinancierd door middel van een hypothecaire lening. De rente die over deze schuld moet worden betaald mag worden afgetrokken van het inkomen in box 1. Zodoende is het belastbare bedrag lager waardoor minder inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen.

Wie heeft recht op hypotheekrenteaftrek?
Artikel 3.120 lid 1 Wet Inkomstenbelasting 2001 geeft de definitie van de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning. ‘De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn het gezamenlijke bedrag van:
1. de renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen, die behoren tot de eigenwoningschuld;
2. de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming met betrekking tot de eigen woning.
‘.

Eigen woning
Iedereen met een eigen woning kan gebruik maken van deze aftrekpost. In de meeste gevallen is het duidelijk wanneer het een eigen woning betreft. Er zijn echter gevallen te bedenken waarin dit minder duidelijk is. Is een woning bijvoorbeeld een eigen woning wanneer deze wordt verhuurd?

Art 3.111 lid 1 Wet Inkomstenbelasting 2001 geeft de definitie van de ‘eigen woning’: ‘een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen of een gedeelte van een gebouw, een schip of een woonwagen, met de daartoe behorende aanhorigheden, voor zover dat de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van ofwel de eigendom ofwel een recht van vruchtgebruik.’.

Eigenwoningschuld
Wanneer er sprake is van een eigen woning moet de hoogte van de eigenwoningschuld worden bepaald. Artikel 3.119a Wet Inkomstenbelasting 2001 definieert de eigenwoningschuld. In de meeste gevallen is dit het bedrag van de hypothecaire lening. Dit bedrag wordt in bijzondere omstandigheden verhoogd of verlaagd.

De periode waarin aftrek is toegestaan wordt beperkt tot 30 jaar. Dit heeft er toe geleidt dat de hypothecaire leningen in de meeste gevallen een looptijd hebben van 30 jaar.

Inkomsten uit eigen woning
De inkomsten uit eigen woning zijn afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Dit wordt ook wel het eigenwoningforfait genoemd. Van de waarde van de woning wordt een percentage bij het inkomen geteld. Hoe hoog dit percentage is, is afhankelijk van de waarde van de woning.

Voorbeeld werking hypotheekrenteaftrek
Stel dat A een inkomen heeft van 33.000 euro per jaar. Bovendien heeft A een huis gekocht door middel van een aflossingsvrije hypothecaire lening van 200.000 euro tegen een rente van 6%. De WOZ-waarde van het huis is tevens 200.000.

De eigenwoningschuld bedraagt: 200.000
De rente bedraagt: 12.000
Eigenwoningforfait: 0,6% van 200.000 = 1200
De verschuldigde inkomstenbelasting wordt in dit geval niet berekend over een bedrag van 34.200 euro maar over een bedrag van (34.200-12.000) = 22.200 euro.

Persoon A zal vanwege de aftrekpost dus minder belasting betalen. In 2009 waren de belastingopbrengsten door deze aftrekpost 11 miljard euro lager dan zonder de hypotheekrenteaftrek zou zijn.

Wanneer u recht heeft op hypotheekrenteaftrek, kan dit de aangifte inkomstenbelasting complexer maken. Laat uw aangifte inkomstenbelasting daarom doen door Taksgemak. Ook voor advies over welke hypotheek het beste bij uw situatie past kunt u bij Taksgemak terecht.