Is er recht op toeslagen in het buitenland?

Het kindgebonden budget, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag kunnen worden uitbetaald aan in het buitenland wonende ontvangers. Hiervoor gelden er wel voorwaarden.

Zorgtoeslag
Voor de zorgtoeslag geldt dat de ontvanger in Nederland zorgverzekeringsplichtig moet zijn. Iemand die in het buitenland verzekeringsplichtig is krijgt dus geen zorgtoeslag. Er wordt dus alleen een toeslag naar het buitenland uitbetaald als daar ook tegenover staat dat de ontvanger in Nederland verplicht verzekerd is. De zorgtoeslag is er immers voor bedoeld om iemand in staat te stellen zijn Nederlandse verzekering te betalen.

Daarnaast kan het nog zo zijn dat iemand op basis van een internationale regeling in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Het gaat om Nederlandse werknemers, postactieven met een Nederlands pensioen of langlopende uitkering en om de inwonende gezinsleden van deze twee groepen.

Kindgebonden budget
Voor het kindgebonden budget wordt aangesloten bij het recht op kinderbijslag.

Kinderopvangtoeslag
Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen moeten de ouders in Nederland wonen of werken. Er zijn regels die voorkomen dat er dubbele aanspraak is, uit het buitenland en uit Nederland. De kinderopvanginstelling zelf kan ook in het buitenland zijn gelegen. Dit zal altijd in de grensstreek zijn, omdat de ouder woont of werkt in Nederland.

Woont u in het buitenland en wilt u ook een toeslag aanvragen? Laat dan voor u toeslagen aanvragen.