Wat is een resultatenrekening?

De resultatenrekening is onderdeel van de jaarrekening. Het is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Andere benamingen zijn winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de categorische en de functionele resultatenrekening.

Resultaten
Er bestaan gewone resultaten, bijzondere resultaten en buitengewone resultaten. Gewone resultaten zijn resultaten die voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Bijzondere resultaten zijn tevens resultaten die voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Ze zijn echter bijzonder vanwege hun omvang of hun incidentele karakter. Buitengewone resultaten zijn alle overige resultaten, zij vloeien niet voort uit de normale bedrijfsuitoefening.

Categorische resultatenrekening
Bij de categorische resultatenrekening worden kosten gesplitst naar soort. Grondstofkosten, loonkosten en afschrijvingskosten zijn posten. De omzet van de periode wordt tegen de kosten van de productie in die periode afgezet. De omzet wordt dus niet afgezet tegen de productiewaarde van de omzet. Het gat dat zo kan ontstaan wordt goed gemaakt door de post ‘mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk’.

Functionele resultatenrekening
Bij de functionele resultatenrekening wordt de omzet tegenover de kosten van deze omzet gezet. De posten op de balans worden afgeleid van de functies van de onderneming. Functies zijn productie, verkoop of algemeen beheer.

Vorm resultatenrekening
De resultatenrekening kan zowel een verticale als een horizontale vorm hebben. Bij de verticale vorm wordt als eerste de omzet genoemd. Daaronder komen de kosten tot uiteindelijk helemaal onderaan de winst staat. Dit noemt men ook wel de staffelvorm. Bij de horizontale resultatenrekening is er, net als bij de balans, sprake van twee kolommen. Aan de ene kant staan de opbrengsten, aan de andere kant de kosten. Dit noemt men ook wel de scrontovorm.