Waaruit bestaat een jaarrapport?

Een jaarrapport wordt vaak een jaarverslag genoemd. Het jaarverslag is in werkelijkheid echter een onderdeel van het jaarrapport. Een jaarrapport wordt jaarlijks door een onderneming uitgebracht. Hierin vind je onder meer informatie met betrekking tot het beleid van het voorgaande jaar en verantwoording van het bestuur. Een jaarrapport bestaat uit drie onderdelen.

Jaarrekening
De jaarrekening is het geheel van de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op deze overzichten. Dit is meestal het meest belangrijke van het gehele jaarrapport.

Jaarverslag
Het jaarverslag is een verslag van het bestuur van een onderneming. In het jaarverslag zijn zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren opgenomen. Hierbij kan je denken aan milieu aspecten en zaken die met name betrekking hebben op het personeel. De toestand op de balansdatum wordt genoemd en de gang van zaken in het boekjaar.

Risico’s en onzekerheden vind je ook in het jaarverslag. Prijs- krediet-, liquiditeit- en kasstroomrisico’s worden hier in opgenomen.

Een jaarverslag bevat ook nog een toekomstparagraaf. In deze paragraaf wordt gesproken over de toekomstige verwachte gang van zake.

Overige gegevens
Het derde onderdeel van het jaarrapport zijn de overige gegevens. Hiertoe behoren de accountantsverklaring voor zover de rechtspersoon controleplichtig is, de statutaire regeling omtrent winstbestemming, hoe er wordt omgegaan met de winst en het verlies, houders van zeggenschapsrechten en prioriteitsaandelen, het aantal winstbewijzen, gebeurtenissen die na balansdatum plaatsvinden welke financiële gevolgen hebben en informatie met betrekking tot nevenvestigingen van de onderneming.