Wat zijn de voorwaarden voor een fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid is een belangrijk begrip in de vennootschapsbelasting. De voorwaarden zijn te vinden in artikel 15 van de Wet op de Vennootschapsbelasting. De gevolgen van een fiscale eenheid zijn dat een groep vennootschappen wordt gezien als één met betrekking tot de belastingplicht. De resultaten van de dochtermaatschappijen worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Maar wat zijn de voorwaarden voor het aangaan van een fiscale eenheid?

Vereisten voor het aangaan van de fiscale eenheid:

– De moedermaatschappij heeft de juridische en economische eigendom van het nominaal gestorte kapitaal van de dochtermaatschappij.

– De maatschappijen dienen dezelfde boekjaren te hebben.

– De maatschappijen dienen dezelfde winstbepalingen te hanteren.

– De maatschappijen in Nederland zijn gevestigd.

– De moedermaatschappij is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een belastingplichtige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d. Of een lichaam opgericht naar het recht van de Nederlandse Antillen, Aruba, een lidstaat van de Europese Unie of een staat in de relatie waarmee een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is waarin een bepaling is opgenomen die discriminatie naar nationaliteit verbiedt voor lichamen die overigens in dezelfde omstandigheden verkeren als naar Nederlands recht opgerichte lichamen, welk lichaam voorts naar aard en inrichting vergelijkbaar is met de hiervoor genoemde naar Nederlands recht opgerichte lichamen.

– De dochtermaatschappij is een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, dan wel een daarmee naar aard en inrichting vergelijkbaar lichaam dat is opgericht naar het recht van een in de wet genoemd land.

– De totstandkoming van de fiscale eenheid volgt op een verzoek van de moedermaatschappij.

Twijfelt u over het aangaan van een fiscale eenheid? Voldoet u aan de voorwaarden? Is het belastingtechnisch voor u verstandig om een fiscale eenheid aan te gaan? Vraag fiscaal advies bij Taksgemak voordat u een keuze maakt.