Erfrecht: wie kan erven bij overlijden?

Het erfrecht is ingewikkelder dan het lijkt. De bepalingen die betrekking hebben op de nalatenschap van een overledene is geregeld de artikelen 4:9 tot en met 4:12 Burgerlijk Wetboek. In deze vier artikelen wordt de gang van zaken duidelijk beschreven. De persoon die overlijdt noemt men de erflater.

Wie kan erven?
Art 4:10, eerste lid, Burgerlijk Wetboek geeft degenen die kunnen erven. Het gaat om vier groepen.
1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen.
2. De ouders van de erflater tezamen met ziens broers en zusters.
3. De grootouders van de erflater.
4. De overgrootouders van de erflater.

Daarbij is het van belang om te beseffen dat bovenstaande erfopvolgers ook in die volgorde zullen erven. Is er een persoon zoals genoemd bij nummer één, dus een echtgenoot of kinderen, dan zullen de personen die vallen onder nummer twee tot en met vier niks erven.

Zijn er meerdere personen die onder nummer één vallen, bijvoorbeeld omdat er meerdere kinderen zijn, dan krijgt ieder een gelijk deel. Stel dat een weduwe met drie levende kinderen overlijdt, dan krijgen alle kinderen 1/3 deel van de erfenis.

Regeling voor echtgenoten
Sinds 2003 bestaat er een wettelijke regeling welke ervoor zorgt dat de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner terecht komt. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Dit voorkomt dat de kinderen hun erfdeel opeisen bij het overlijden van één van de ouders en zo de andere ouder in financiële problemen achter laten. Pas wanneer de andere ouder ook overlijdt, zullen de kinderen erven.

Erven uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling
De bovengenoemde vier categorieën erven uit eigen hoofde. Andere erfgenamen kunnen nooit uit eigen hoofde erven. Dat is van belang bij de berekening van de erfdelen. Daarnaast zijn er ook nog verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval van stiefkinderen.

Geen erfgenamen?
Indien er geen erfgenamen zijn, dan verkrijgt de Staat de bezittingen van de overledene onder algemene titel. Dit is geregeld in artikel 4:189 Burgerlijk Wetboek.

Vermijd stress en laat de aangifte erfbelasting doen door Taksgemak.