Wat is het verschil tussen belastingvrijstelling en belastingverrekening?

Nederland maakt gebruik van verschillende soorten voorkomingstechnieken wanneer het gaat om het voorkomen van dubbele belasting. Bij actief inkomen (zoals salaris) verleent Nederland in de meeste gevallen een vrijstelling. Bij passief inkomen (zoals dividend, interest en royalty’s) verleent Nederland slechts een verrekening. Dit doordat deze inkomsten in de meeste gevallen slechts met een bronheffing worden belast. Daarnaast kan er ook nog gekozen worden voor kostenaftrek. Maar was is het verschil eigenlijk tussen deze verschillende technieken?

Belastingvrijstelling
Belastingvrijstelling is een voorkomingstechniek waarbij de Nederlandse wet als uitgangspunt wordt genomen. Er wordt een vrijstelling verleent voor het Nederlandse belastingbedrag dat aan het buitenlandse bestanddeel kan worden toegerekend. Men kijkt dus naar hoeveel Nederland in dit geval zou heffen over het buitenlandse bestanddeel en geeft over maximaal dat bedrag een vrijstelling! Er wordt vrijgesteld naar het gemiddelde Nederlandse tarief. De formule voor de berekening van de vrijstelling ziet er als volgt uit:

Buitenlandse bestanddelen/totale belastbare voorwerp * belasting berekend over het totale belastbare voorwerp

De objectvrijstelling is een voorkomingstechniek waarbij het gehele buitenlandse object uit de Nederlandse grondslag wordt gehaald.

Wat is het verschil tussen objectvrijstelling en belastingvrijstelling?
Een bestanddeel dat in verschillende landen in de belastingheffing wordt betrokken kan dus op twee manieren worden vrijgesteld. In het geval van een objectvrijstelling wordt het bestanddeel geheel buiten het belastbare object gehouden. De deelnemingsvrijstelling in de Vennootschapsbelasting is een voorbeeld van een objectvrijstelling. Ook het nieuwe art 15e is een objectvrijstelling.

In het geval van belastingvrijstelling wordt het object wel betrokken in de Nederlandse belastingheffing (in de woonstaat) maar wordt de verschuldigde belasting verminderd met het deel van de belasting dat met het object samenhangt. Deze methode wordt toegepast in de Inkomstenbelasting in box 1 (art 8-12) en 3 (art 22-24).

Belastingverrekening
Bij belastingverrekening wordt de in Nederland te betalen belasting verminderd met de in het buitenland betaalde belasting. Hier wordt dus uitgegaan van het buitenlandse tarief. Wel wordt ook hier een limiet gesteld van het bedrag dat bij een belastingvrijstelling zou worden vrijgesteld, dus een vrijstelling naar gemiddeld Nederlands tarief.

Wat is het verschil tussen kostenaftrek en verrekening?
Wanneer zowel belastingvrijstelling als belastingverrekening niet mogen worden toegepast kan de belastingplichtige kiezen voor kostenaftrek. De in het buitenland betaalde belasting wordt dan als aftrekpost opgenomen en komt in mindering op het inkomen. Vervolgens wordt het te betalen bedrag aan belasting berekend. In Nederland wordt in zo’n geval dus het buitenlandse inkomen, minus de betaalde belasting in de heffing betrokken.

Bij verrekening wordt de voorkoming berekend aan de hand van de te betalen belasting in het buitenland terwijl de kostenaftrek effect heeft op de hoogte van het buitenlandse inkomen en zo de Nederlandse grondslag verminderd.

Het toepassen van belastingverrekening en belastingvrijstelling is lastig en zeer afhankelijk van de situatie, laat dit daarom doen door Taksgemak.