Maak gebruik van verlaging belastingtarief voor DGA’s in 2014!

Het zal eigenaren van een BV niet zijn ontgaan. In 2014 is het mogelijk om dividenden uit te keren tegen een lager belastingtarief dan gebruikelijk. In 2007 werd deze maatregel ook al eens toegepast. Het gaat echter niet om een verlaagde dividendbelasting, maar om een verlaging van het inkomstenbelastingtarief in box 2. Hier valt het inkomen uit aanmerkelijk belang onder, waar weer de dividenduitkering onder valt.

Wanneer is sprake van een aanmerkelijk belang?
Er is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer een persoon ten minste 5% van de aandelen heeft in een BV of NV. Ook is er sprake van een aanmerkelijk belang indien een persoon het recht heeft om ten minste 5% of meer van de aandelen te verwerven (optie).

Bij de beoordeling of sprake is van een aanmerkelijk belang worden ook de aandelen van de partner meegerekend. Daarnaast bestaat er de meetrekregeling waardoor bloed- of aanverwanten in de rechte lijn ook van belang zijn voor de beoordeling of sprake is van een aanmerkelijk belang.

Hoe werkt het?
Wanneer de directeur-grootaandeelhouder van een BV inkomen uit aanmerkelijk belang heeft, moet hierover belasting worden betaald. Bij de DGA worden de inkomsten belast met inkomstenbelasting. Normaal gesproken moet er 25% inkomstenbelasting worden betaald over de uitkering. Dat betekent dat wanneer de BV € 100.000 uitkeert aan de DGA, er € 25.000 aan belasting moet worden betaald en dat de DGA netto € 75.000 dividend krijgt uitgekeerd.

In 2014 kan gebruik worden gemaakt van de lagere inkomstenbelasting. In plaats van 25%, is het belastingtarief over dividenden gedurende 2014 verlaagd tot 22%.

De verlaging
Vaak wordt gesproken over een verlaagde dividendbelasting. Deze term is echter onjuist. Het gaat om een verlaging van het tarief van de inkomstenbelasting van box 2. Naast voordelen uit aandelen of winstbewijzen (zoals een dividenduitkering), vallen ook vervreemdingsvoordelen onder inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook voor vervreemdingsvoordelen (indien de aandelen worden verkocht) geldt dus het verlaagde tarief.

Zit er een maximum op de uitkering?
Het verlaagde dividendbelastingtarief is gemaximeerd tot € 250.000 per BV. Bij inkomsten uit aanmerkelijk belang moet men dus over de eerste € 250.000, 22% inkomstenbelasting betalen. Wanneer de inkomsten uit aanmerkelijk belang hoger zijn, dan moet over het resterende bedrag het standaardtarief van 25% worden betaald.

Dit maximumbedrag is natuurlijk erg omstreden. Men kan makkelijk een tussen-BV oprichten om zo te zorgen dat ook uitkering boven de € 250.000 tegen het lagere tarief kunnen geschieden.

Wilt u fiscaal advies over een dividenduitkering of een werkconstructie met BV’s of andere entiteiten? Neem dan contact op met Taksgemak.